یکشنبه، آبان ۱۰، ۱۳۸۸

نگفته بودم:
پیش از خداحافظیحافظه ی باران را مرور کنی واز میان تمام رویاهایشسلام ها را به خاطر آوری؟!نگفته بودم:واژه ها مقدس انداحساس می شوندمی ترسندمی تر سانندحادثههیچ وقت خبرت نمی کندحالا رفته ای ومن در کوچه های قهو ه ای کویریکه سواد خواندن ابر ها را نداردتشنه ی یکی سلاممتا بار دیگرسبز شوم

مينو نصرت


هیچ نظری موجود نیست: