یکشنبه، آبان ۱۰، ۱۳۸۸

در اشتیاق عطش
کم کم کویر می شومبا جست و خیز بارانی اتتنهامن وتوراز دیوار ها را گشودیمتشنگاندیریسترویای آب را از خاطر برده اند.

مينو نصرت


هیچ نظری موجود نیست: