پنجشنبه، مهر ۳۰، ۱۳۸۸

حكايت دولت و فرزانگي

راه كسب ايمان از طريق تكرار كلام است .كلام بر زندگي دروني و بيروني ما تاثيري خارق العاده دارد .كلام داراي اقتدار مطلق
است .بيشتر مردم از اين اصل بي خبرند و از آن بهره نمي جويند.
مارك فيشر

هیچ نظری موجود نیست: