پنجشنبه، مهر ۳۰، ۱۳۸۸

حكايت دولت و فرزانگي

همه اندشمندان د رطول اعصار گفته اند :كه بزرگترين محدوديت ها حدودي است كه انسان بر خويشتن تحميل مي كند و از اين رو بزرگترين مانع كاميابي ِمانعي ذهني است .حد ومرز هاي ذهني ات را بگستر تا حد و مرز هاي زندگيت را بگستري
مارك فيشر.

هیچ نظری موجود نیست: