پنجشنبه، مهر ۳۰، ۱۳۸۸

حكايت دولت و فرزانگي

نبوغ يعني به انجام رساندن آنچه از آن لذت مي بريد اين نبوغ راستين زندگي است .انسان متوسط از ترس حرف ديگران يا از ترس از دست دادن امنيت هرگز جرات نمي كند كاري را كه دوست دارد به انجام برساند
.
مارك فيشر

هیچ نظری موجود نیست: