شنبه، آبان ۰۲، ۱۳۸۸

انتظار فرسايش زندگي است ..
*
شهر آواز نيست كه رهگذري به ياد بياورد ِبخواند ِبعد فراموش كند
هيچكس شهري را بي دليل نفرين نخواهد كرد
هيچكس را نخواهي يافت
كه راست بگويد شهرم را نمي شناسم
انسان خاك را تقديس مي كند ...
*
ميان بيگانگي و يگانگي هزار خانه است..
*
نادر ابراهيمي

هیچ نظری موجود نیست: