یکشنبه، آبان ۰۳، ۱۳۸۸

  فقط بچه هاند كه مي دانند پي چي مي گردند ِبچه هاندكه كلي وقت صرف يك عروسك پارچه اي مي كنند و عروسك برايشان آن قدر اهميت پيدا مي كند كه اگر كسي آن را ازشان كش برود مي زنند زير گريه...
آنتوان دوسنت اگزوپري

هیچ نظری موجود نیست: