دوشنبه، آذر ۲۳، ۱۳۸۸

هيچ پاياني براستي پايان نيست .در هر سر انجام ،مفهوم يك آغاز نهفته است .چه كسي مي تواند بگويد "تمام شد" و دروغ نگفته باشد ؟
نادر ابراهيمي .بار ديگر شهري كه دوست مي داشتم

هیچ نظری موجود نیست: