سه‌شنبه، آبان ۱۹، ۱۳۸۸

شما هنگامي سخن مي گوييد كه با انديشه هاي خود در صلح و آرامش به سر نمي بريد .و هنگامي كه نمي توانيد در عزلت خويش زندگي كنيد ِزندگي را در لبهاي خود ادامه مي دهيد.
جبران خليل جبران

هیچ نظری موجود نیست: