شنبه، آبان ۰۹، ۱۳۸۸

هيچ وسيله اي براي تشخيص تصميم درست وجود ندارد  ِ زيرا هيچ مقايسه اي امكان پذير نيست .در زندگي با همه چيز براي نخستين بار برخورد مي كنيم مانند هنر پيشه اي كه بدون تمرين وارد صحنه مي شود .اما اگر اولين تمرين زندگي  ِ خود زندگي باشد ِ پس براي زندگي چه ارزشي مي توان قايل شد ؟
اين است كه زندگي هميشه به يك طرح شباهت دارد .اما حتي طرح هم كلمه ي درستي نيست زيرا طرح هميشه زمينه سازي براي آماده كردن يك تصوير است  ِ اما طرحي كه زندگي ماست طرح هيچ چيز نيست طرحي بدون تصوير است ..
هويت _ميلان كوندرا

هیچ نظری موجود نیست: