پنجشنبه، مهر ۳۰، ۱۳۸۸

زيبايي

بگذار زيبايي ات خود بگويد
 بي چند و چوني
تو سكوت مي كني
او به سخن در مي آيد : من هستم
به هزار شيوه از راه مي رسد
سر انجام و برتر از هر چيز
راينر ماريا ريلكه

هیچ نظری موجود نیست: