پنجشنبه، مهر ۳۰، ۱۳۸۸

خوب و بد

هر گز نمي توانيد درستان را از نا درستان
به دقت تميز دهيد
و هرگز نخواهيد توانست خوب وبد را
از هم جدا كنيد
زيرا آنها دوش ا دوش هم در آفتاب ايستاده اند
جبران خليل جبران

هیچ نظری موجود نیست: